{ "@context":"http://schema.org", "@type":"LocalBusiness", "address":{ "@type":"PostalAddress", "addressLocality":"Wrocław", "streetAddress":"Urodzajna4", "postalCode":"54-067", "addressRegion":"dolnośląskie" }, "name":"PADY.PL", "email":"pady@pady.pl", "telephone":"713567035", "vatID":"8942568383", "image":"https://www.pady.pl/images/logo.png" } Regulamin
Mojekonto

Zalogujsię

Jesteśtutajnowy?Zarejestrujsiętutaj

Twojekonto

TwojezamówieniaTwojepytania Koszyk Koszyk 0 ProduktyPadystandardowePadyspecjalistycznePadydoposadzekkamiennychPadydopolerowaniaPadyzmelaminyPadydodocierkiAkcesoriadosprzątaniaZasobyOnasKontaktWłasnamarka

Zalogujsię

Jesteśtutajnowy?Zarejestrujsiętutaj

Twojekonto

TwojezamówieniaTwojepytania

ProduktyPadystandardowePadyspecjalistycznePadydoposadzekkamiennychPadydopolerowaniaPadyzmelaminyPadydodocierkiAkcesoriadosprzątaniaZasobyOnasKontaktWłasnamarka Regulamin RegulaminSklepuInternetowegoPady.pl


1.Postanowieniawstępne:

1.1.SklepinternetowyPady.pljestprowadzonyprzez:KastellSystemySzczotekPrzemysłowychJ.Poschlod,P.MajspółkęzograniczonąodpowiedzialnościąspółkękomandytowązsiedzibąweWrocławiu,ul.Urodzajna4,54-067Wrocław,zarejestrowanąwrejestrzeprzedsiębiorcówKrajowegoRejestruSądowegopodnumerem0000504746,prowadzonymprzezSądRejonowydlaWrocławia–FabrycznejweWrocławiuVIWydziałGospodarczyKRS,posiadającąNIP8942568383iREGON93209681400000.

1.2.SklepinternetowyPady.pldostępnyjestpodadreseminternetowym:www.pady.pl,adreskorespondencyjny:ul.Zachodnia2,55-330Błonie,adrespocztyelektronicznej:Tenadrespocztowyjestchronionyprzedspamowaniem.Abygozobaczyć,koniecznejestwłączeniewprzeglądarceobsługiJavaScript. document.getElementById('cloak383eb9aa938df63363324a05a96bf0ee').innerHTML=''; varprefix='ma'+'il'+'to'; varpath='hr'+'ef'+'='; varaddy383eb9aa938df63363324a05a96bf0ee='sklep'+'@'; addy383eb9aa938df63363324a05a96bf0ee=addy383eb9aa938df63363324a05a96bf0ee+'pady'+'.'+'pl'; varaddy_text383eb9aa938df63363324a05a96bf0ee='sklep'+'@'+'pady'+'.'+'pl';document.getElementById('cloak383eb9aa938df63363324a05a96bf0ee').innerHTML+=''+addy_text383eb9aa938df63363324a05a96bf0ee+'<\/a>'; ,tel.:+48713567035.KlientmożeporozumiewaćsięzeSprzedawcązapomocąadresówinumerówtelefonówpodanychwniniejszympunkcie,przyczymkontakttelefonicznyjestmożliwywdniroboczeodponiedziałkudopiątkuwgodz.:od8:00do16:001.3.NiniejszyRegulaminjestskierowanydoklientówSklepuInternetowegoPady.pl,przyczymczęśćprzepisówjestskierowanawyłączniedoklientówbędącychKonsumentami(pkt7,8,9,10.4,10.8,13),aczęśćwyłączniedoklientówbędącychprzedsiębiorcami(pkt10.5,14.3).

1.4.NiniejszyRegulaminokreślazasadykorzystaniazeSklepuInternetowegoPady.pl,składaniaZamówieńnaProduktydostępnewSklepieInternetowymPady.pl,dostarczaniazamówionychProduktówKlientowi,uiszczaniaprzezKlientacenysprzedażyProduktów,uprawnieniaSprzedawcydoanulowaniazamówieniaiuprawnieniaKlientadoodstąpieniaodumowyzawartejnaodległośćorazzasadyskładaniairozpatrywaniareklamacji.

2.Definicje:

2.1.SpółkalubSprzedawca–KastellSystemySzczotekPrzemysłowychJ.Poschlod,P.MajspółkazograniczonąodpowiedzialnościąspółkakomandytowazsiedzibąweWrocławiu,ul.Urodzajna4,54-067Wrocław,zarejestrowanawrejestrzeprzedsiębiorcówKrajowegoRejestruSądowegopodnumerem0000504746,prowadzonymprzezSądRejonowydlaWrocławia–FabrycznejweWrocławiuVIWydziałGospodarczyKRS,posiadającaNIP8942568383iREGON93209681400000,

2.2.SklepInternetowyPady.pllubPady.pl–prowadzonyprzezSpółkęsklepinternetowy,dostępnypoddomenąinternetowąwww.pady.pl,atakżepozostałefunkcjonalnościudostępnionenastroniewww.pady.pl,

2.3.Klient–osobafizycznaposiadającapełnązdolnośćdoczynnościprawnych,osobaprawnalubjednostkaorganizacyjnanieposiadającaosobowościprawnejaleposiadającazdolnośćprawną,korzystającazeSklepuInternetowegoPady.pl,wtymwszczególnościdokonującazakupów,

2.4.Konsument-Klientbędącyosobąfizyczną,dokonującyzakupówwSklepieInternetowymPady.plwzakresieniezwiązanymbezpośredniozjegodziałalnościągospodarcząlubzawodową(zgodniezart.221ustawyzdnia23kwietnia1964r.Kodekscywilny,t.j.:Dz.U.z2018r.poz.1025zpóźn.zm.),

2.5.Przedsiębiorca–Klientbędącyosobąfizyczną,osobąprawnąlubjednostkąorganizacyjnąnieposiadającąosobowościprawnej,aleposiadającązdolnośćprawną,prowadzącywewłasnymimieniudziałalnośćgospodarcząlubzawodową,dokonującyzakupówwSklepieInternetowymPady.plwzakresiezwiązanymzjegodziałalnościągospodarcząlubzawodową(zgodniezart.431ustawyzdnia23kwietnia1964r.Kodekscywilny,t.j.:Dz.U.z2018r.poz.1025zpóźn.zm.),

2.6.Produkt–rzeczruchomadostępnawSklepieInternetowymPady.pl,będącaprzedmiotemumowysprzedażyzawieranejpomiędzyKlientemaSprzedawcą,

2.7.StronaProduktowa–stronawSklepieInternetowymPady.pl,naktórejprzedstawionesąinformacjenatematProduktu,

2.8.Konto–zbiórzasobówwsystemieteleinformatycznymSpółki,oznaczonyindywidualnąnazwą(loginem)izabezpieczonyindywidualnymhasłempodanymprzezKlienta,wktórymgromadzonesądanepodaneprzezKlientaorazinformacjeozłożonychprzezniegowSklepieInternetowymPady.plzamówieniach,

2.9.FormularzRejestracji–formularzdostępnywSklepieInternetowymPady.plumożliwiającyKlientowiutworzenieKonta,

2.10.FormularzZamówienia–interaktywnyformularzdostępnywSklepieInternetowymPady.pl,umożliwiającyKlientowizłożenieZamówienianawybraneProduktyorazokreśleniewarunkówdostawyisposobupłatności

2.11.Koszyk–funkcjonalnośćSklepuInternetowegoPady.pl,wktórejwidocznesąwybraneprzezKlientaProduktydozakupu,atakżeistniejemożliwośćustaleniaimodyfikacjidanychZamówienia,wszczególnościilościProduktów,adresudostawy,danychdofaktury,sposobudostawy,formypłatności,

2.12.Zamówienie–oświadczeniewoliKlientaskładanezapomocąFormularzaZamówienia,zmierzającebezpośredniodozawarciaUmowySprzedażyProduktu,

2.13.UmowaSprzedaży–umowazawieranapomiędzyKlientemaSprzedawcązapośrednictwemSklepuInternetowegoPady.pl,którejprzedmiotemjestsprzedażProduktówdostępnychnaStronieProduktowej,

2.14.PodmiotRealizującyPłatność–zewnętrznywstosunkudoSpółkipodmiot,pośredniczącyprzyrealizacjipłatnościzapomocąprzelewubankowegolubpłatnośzacikartąpłatniczą,

2.15.Treści–wszelkietreścizamieszczoneprzezKlientawSklepieInternetowymPady.pl,wtymwszczególnościopinieirecenzjeProduktówznajdującychsięwasortymencieSklepuInternetowegoPady.pl,

2.16.PocztaPolska–PocztaPolskaS.A.zsiedzibąwWarszawie,ul.RodzinyHiszpańskich8,00-940Warszawa,

2.17.Regulamin–niniejszyregulaminSklepuInternetowegoPady.pl,

2.18.PolitykaPrywatności–dokumentdostępnynastronieinternetowejPady.pl,określającyzasadyprzetwarzaniadanychosobowychKlientówprzezSpółkę(administratoradanychosobowych),zasadykorzystaniazplikówcookiesorazzasadyprofilowania,

2.19.Ustawa–ustawazdnia30maja2014r.oprawachkonsumenta(t.j.Dz.U.z2017r.poz.683zpóźn.zm.),

2.20.Kodekscywilny–ustawazdnia23kwietnia1964r.–Kodekscywilny(t.j.Dz.U.z2018r.poz.1025zpóźn.zm.).

3.WarunkikorzystaniazeSklepuInternetowegoPady.pl:

3.1.DokorzystaniazeSklepuInternetowegoPady.pl,wtymprzeglądaniaasortymentunaStronieProduktowejorazskładaniaZamówieńnaProdukty,niezbędnesą:

3.1.1.urządzeniekońcowezdostępemdosieciInternetiprzeglądarkąinternetowątypuInternetExplorer,GoogleChrome,MozillaFirefox,Opera,Safari;

3.1.2.aktywnekontopocztyelektronicznej(e-mail);

3.1.3.włączonaobsługaplikówCookiem;

3.1.4.zainstalowanyprogramFlashPlayer.

3.2.InformacjeoProduktachdostępnychwasortymencieSklepuInternetowegoPady.plstanowiązaproszeniedozawarciaumowywrozumieniuart.71Kodeksucywilnego.

3.3.KlientuprawnionyjestizobowiązanydokorzystaniazeSklepuInternetowegoPady.plzgodniezjegoprzeznaczeniem.

3.4.Klientzobowiązanyjestdopowstrzymywaniasięodjakiejkolwiekaktywności,któramogłabywpłynąćnaprawidłowefunkcjonowanieSklepuInternetowegoPady.pl,wtymoddostarczaniatreściocharakterzebezprawnym.ZabronionejestwykorzystywanieSklepuInternetowegoPady.pldocelówinnychniżjegoprzeznaczenie,wtymwszczególnościrozsyłaniespamu,prowadzenienastronachinternetowychSklepuInternetowegoPady.pljakiejkolwiekdziałalnościkomercyjnej,reklamowej,promocyjnejitp.

3.5.PrzeglądanieasortymentuiskładanieZamówieńnaProduktywSklepieInternetowymPady.plprzezKlientaniewymagarejestracji.ZłożeniezamówieniaprzezKlientanaProduktyznajdującesięwasortymencieSklepuInternetowegoPady.plmożliwejestprzezpodanieniezbędnychdanychosobowychiadresowychumożliwiającychrealizacjęzamówieniabezrejestracji.

3.6.RejestracjawSklepieInternetowymPady.plusprawniaproceszamawianiaProduktóworazumożliwiaKlientowikorzystaniezdodatkowych,przeznaczonychwyłączniedlaosóbzarejestrowanych,funkcjonalnościSklepuInternetowegoPady.pl.

3.7.WcelurejestracjiwSklepieInternetowymPady.pl(założeniaKontaKlienta)należywypełnićFormularzRejestracyjny,podającimięinazwisko(albofirmęwprzypadkuPrzedsiębiorcy),adrespocztye-mailorazhasłodostępu,zaakceptowaćRegulaminSklepuInternetowegoPady.pl,PolitykęPrywatnościorazwyrazićzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychwzakresieniezbędnymdonawiązania,ukształtowaniatreści,zmiany,rozwiązaniaiprawidłowejrealizacjiusługświadczonychdrogąelektronicznąorazdorealizacjiZamówieńKlienta,atakżewyrazićzgodęnakorzystanieprzezPady.plzplikówcookies.

3.8.PoprzezrejestracjęKlientzawierazeSpółkąumowęoświadczenieusługdrogąelektroniczną,mającązaprzedmiotprowadzenieprzezSpółkęKontaKlientawSklepieInternetowymPady.pl.Klientmożepodczasrejestracjiwyrazićzgodęnaotrzymywanieinformacjiocharakterzehandlowymorazmarketingowymoraznaprzetwarzaniedanychosobowychwtymcelu.

3.9.RejestracjawSklepieInternetowymPady.pljestbezpłatna.PozarejestrowaniusięwSklepieInternetowymPady.plkażdorazowelogowanieodbywasiępoprzezwpisaniewformularzulogowaniaadresue-mailorazhasłapodanychwFormularzuRejestracyjnym.DanepodaneprzyrejestracjiKontamogązostaćzmienionepozalogowaniusięnaKontoKlienta.KlientzobowiązanyjestdozachowaniawtajemnicyhasładoswojegoKontawSklepieInternetowymPady.pl.WceluusunięciaKontaKlientazeSklepuInternetowegoPady.plnależywysłaćwiadomośćelektronicznądoSprzedawcyzprośbąousunięcieKontaKlientanaadrese-mail:Tenadrespocztowyjestchronionyprzedspamowaniem.Abygozobaczyć,koniecznejestwłączeniewprzeglądarceobsługiJavaScript. document.getElementById('cloakc557ae2058f820e32a512dae6cfbb5b2').innerHTML=''; varprefix='ma'+'il'+'to'; varpath='hr'+'ef'+'='; varaddyc557ae2058f820e32a512dae6cfbb5b2='sklep'+'@'; addyc557ae2058f820e32a512dae6cfbb5b2=addyc557ae2058f820e32a512dae6cfbb5b2+'pady'+'.'+'pl'; varaddy_textc557ae2058f820e32a512dae6cfbb5b2='sklep'+'@'+'pady'+'.'+'pl';document.getElementById('cloakc557ae2058f820e32a512dae6cfbb5b2').innerHTML+=''+addy_textc557ae2058f820e32a512dae6cfbb5b2+'<\/a>';

3.10.Klient,któryzarejestrowałKonto,możekorzystaćzewszystkichdostępnychfunkcjonalnościSklepuInternetowegoPady.pl,wtymskładaćZamówienianaProduktydostępnewasortymencieSklepuInternetowegoPady.pl,monitorowaćstatusswoichZamówień,uzyskaćdostępdofakturdotyczącychZamówieńarchiwalnychorazzamieszczaćTreściwSklepieInternetowymPady.pl,podwarunkiem,żenienaruszająonepowszechnieobowiązującychprzepisówprawa,prawosóbtrzecich,wtymprawnadobrachniematerialnychosóbtrzecich,dóbrosobistychosóbtrzecichorazzasadwspółżyciaspołecznego.

3.11.KlientzmomentemzamieszczeniadanychTreścinastronieSklepuInternetowegoPady.ploświadcza,że:

3.11.1.władnyjestzamieścićdaneTreściwSklepieInternetowymPady.pl,wtymudostępnićjenieograniczonemukręgowiosób,

3.11.2.daneTreścinienaruszająpowszechnieobowiązującychprzepisówprawa,prawosóbtrzecich,wtymprawnadobrachniematerialnychosóbtrzecich,dóbrosobistychosóbtrzecich,anizasadwspółżyciaspołecznego,

3.11.3.zamieszczającdaneTreściwSklepieInternetowymPady.pl(wtymwszczególnościzdjęcia,recenzjeitp.)udzielaSpółcenieograniczonejczasowoiterytorialnielicencjinakorzystanieprzezSpółkęzpowyższychTreściwdziałalnościPady.pl,wtymwszczególnościnautrzymywanieichwzasobachsystemuinformatycznegoSpółkiorazudostępnianieinnymużytkownikomSklepuInternetowegoPady.pl.KlientowiztytułuudzieleniaSpółcepowyższejlicencjinieprzysługujejakiekolwiekwynagrodzenie,

3.11.4.nawypadekjakichkolwiekroszczeńosóbtrzecichdotyczącychTreścizamieszczonychprzezKlientawSklepieInternetowymPady.pl,KlientzobowiązujesiędonaprawieniaszkodyponiesionejprzezSpółkęztegotytułu,atakżedoprzystąpieniadopostępowaniasądowegolubpozasądowegopostronieSpółkinapierwszewezwanieSpółki,

3.11.5.jestświadomy,żeSklepInternetowyPady.plniestanowinarzędziadoutrwalaniaiprzechowywaniaTreści,awkonsekwencjiSpółkaniegwarantuje,iżzamieszczoneprzezKlientaTreścibędąstaledostępnenastronachinternetowychSklepuInternetowegoPady.plinieponosiodpowiedzialnościzaichutratęprzezKlienta.

3.12.SpółkauprawnionajestdousuwaniazeSklepuInternetowegoPady.pltreścisprzecznychzprawem,naruszającychprawaosóbtrzecich,dobraosobiste,zasadywspółżyciaspołecznegolubpostanowienianiniejszegoRegulaminu.OzamiarzeusunięciaTreścizamieszczonychprzezKlientaKlientzostaniepowiadomionynaadrespocztyelektronicznejaktualniezarejestrowanywSklepieInternetowymPady.pl.WprzypadkugdydaneTreścinaruszaćbędąpowszechnieobowiązująceprzepisyprawa,prawaosóbtrzecich,zasadywspółżyciaspołecznegolubregulamin,SpółkaniezwłocznieuniemożliwidostępdotychTreściosobomtrzecim.

3.13.SpółkauprawnionajestdozablokowaniaKontaKlienta,jeżelijegodziałaniewramachSklepuInternetowegoPady.plnaruszypowszechnieobowiązująceprzepisyprawa,prawaosóbtrzecich,dobraosobisteosóbtrzecich,zasadywspółżyciaspołecznegolubpostanowienianiniejszegoRegulaminu.KlientzostaniepowiadomionyozamiarzezablokowaniaKontapoprzezprzesłanieinformacjinaadrespocztyelektronicznejaktualniezarejestrowanywSklepieInternetowymPady.pl.ZablokowanieKontaoznaczarozwiązaniezKlientemumowyoświadczenieusługdrogąelektronicznąwtrybienatychmiastowym.

3.14.Spółka,zgodniezpowszechnieobowiązującymiprzepisamiprawa,niemaobowiązkusprawdzaniaTreścizamieszczonychprzezKlientówwSklepieInternetowymPady.pl.WprzypadkugdyjakiekolwiekTreścizamieszczonewSklepieInternetowymPady.plnaruszająpowszechnieobowiązująceprzepisyprawa,prawaosóbtrzecich,zasadywspółżyciaspołecznegolubniniejszyRegulamin,należypoinformowaćotymSpółkęzapośrednictwempocztyelektronicznejnaadrese-mail:Tenadrespocztowyjestchronionyprzedspamowaniem.Abygozobaczyć,koniecznejestwłączeniewprzeglądarceobsługiJavaScript. document.getElementById('cloakbd33ba1b7c67683731e4ac132c2b230e').innerHTML=''; varprefix='ma'+'il'+'to'; varpath='hr'+'ef'+'='; varaddybd33ba1b7c67683731e4ac132c2b230e='sklep'+'@'; addybd33ba1b7c67683731e4ac132c2b230e=addybd33ba1b7c67683731e4ac132c2b230e+'pady'+'.'+'pl'; varaddy_textbd33ba1b7c67683731e4ac132c2b230e='sklep'+'@'+'pady'+'.'+'pl';document.getElementById('cloakbd33ba1b7c67683731e4ac132c2b230e').innerHTML+=''+addy_textbd33ba1b7c67683731e4ac132c2b230e+'<\/a>'; ,wskazującadresinternetowypodktórymdostępnesąniedozwoloneTreściwramachSklepuInternetowegoPady.plorazinformując,naczympoleganaruszenie.Zgłoszeniabędąrozpatrywanewterminie14dnioddniaotrzymaniainformacjizapośrednictwempocztyelektronicznej.

3.15.OsobykorzystającezeSklepuInternetowegoPady.plwimieniuinarzeczosobyprawnejlubjednostkiorganizacyjnejnieposiadającejosobowościprawnejaleposiadającejzdolnośćdoczynnościprawnych,wtymwszczególnościdokonującezakupówwimieniutakiejosobylubjednostki,oświadczająizapewniają,iżwchwilipodejmowaniajakichkolwiekdziałańwimieniupodmiotureprezentowanegobędąnależycieumocowanedodokonywaniatakichdziałańwimieniudanejosobyprawnejlubjednostkiorganizacyjnej.

4.Warunkiskładaniazamówień:

4.1.KlientmożeskładaćZamówienianaProduktydostępnewasortymencieSklepuInternetowegoPady.plzapośrednictwemFormularzaZamówieniaprzez7(siedem)dniwtygodniui24(dwadzieściacztery)godzinynadobę.

4.2.CenyProduktówdostępnychwasortymencieSklepuInternetowegoPady.plpodaneSAwwaluciepolskiej(PLN)izawierająpodatekVAT.

4.3.CenyProduktówniezawierająkosztówdostawy.KosztydostawyzależąodsposobudostarczeniaProduktudoKlienta,atakżeodwartościorazwielkościzamówieniaipodawanesąprzywyborzesposobudostawyProduktuprzezKlienta.Całkowitykosztzamówienia(tj.cenaProduktówwrazzkosztamidostawy)wskazanyjestwKoszykuprzedzłożeniemZamówieniaprzezKlienta.

4.4.SprzedawcazastrzegasobieprawododokonywanianabieżącozmianwcenachProduktóworazdoprzeprowadzaniaiodwoływaniaakcjipromocyjnychorazwyprzedaży.ŻadnezmianycenProduktówniemająwpływunaZamówieniazłożoneprzeddatąwejściawżycietychzmiancen,warunkówakcjipromocyjnychlubwyprzedaży.

4.5.WceluzłożeniazamówieniazapośrednictwemFormularzaZamówienianależy:

4.5.1.zalogowaćsiędoSklepuInternetowegoPady.pllubskorzystaćzmożliwościzłożeniazamówieniabezrejestracji;

4.5.2.wybraćProduktbędącyprzedmiotemZamówienia,anastępniekliknąćprzycisk„Dokoszyka”(lubrównoznaczny);

4.5.3.poprzejściudoKoszykawybraćrodzajprzesyłki(sposóbdostarczeniaProduktu)isposóbpłatności;

4.5.4.wpisaćdaneodbiorcyZamówieniaorazadres,naktórymanastąpićdostawaProduktu;

4.5.5.wpisaćdanedofaktury,jeżeliKlientowimazostaćwystawionafakturaVAT;

4.5.6.potwierdzićzapoznaniesięzRegulaminemizaakceptowaćjegotreść(wprzypadkuskładaniaZamówieniabezrejestracji);

4.5.7.potwierdzićzapoznaniesięzPolitykąPrywatnościizaakceptowaćjejtreść(wprzypadkuskładaniaZamówieniabezrejestracji);

4.5.8.wyrazićzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychwzakresieniezbędnymdonawiązania,ukształtowaniatreści,zmiany,rozwiązaniaiprawidłowejrealizacjiusługświadczonychdrogąelektronicznąorazdorealizacjiZamówienia(wprzypadkuskładaniaZamówieniabezrejestracji);

4.5.9.wyrazićzgodęnakorzystanieprzezSklepInternetowyPady.plzplikówcookies;

4.5.10.kliknąćprzycisk„Zamawiamipłacę”albo„Zamawiamipłacęprzyodbiorze”,wzależnościodwyboruformypłatności;

4.5.11.wprzypadkupłatnościzgóry–opłacićzamówieniewjedenzdostępnychsposobówpłatności.

4.6.ZłożenieZamówieniaprzezKlientaoznaczazłożenieSprzedawcyofertyzawarciaumowysprzedażyzamówionegoProduktulubProduktów.

4.7.BezpośredniopozakończeniuprzezKlientaprocesuskładaniaZamówieniaSprzedawcaniezwłoczniepotwierdzifaktotrzymaniaZamówienia.PotwierdzenieotrzymaniaZamówienianastępujepoprzezprzesłanieKlientowiinformacjimailowejnapodanyprzezKlientaprzyskładaniuZamówieniaadrespocztyelektronicznej.JeżelirealizacjaZamówieniajestmożliwa,naadrespocztyelektronicznejKlientawysłanazostaniewiadomośćelektronicznazpotwierdzeniemprzyjęciaZamówieniadorealizacji.PotwierdzenieprzyjęciazamówieniajestoświadczeniemSpółkioprzyjęciuofertyKlientaijednocześniepotwierdzeniemzawarciapomiędzySprzedawcąaKlientemumowysprzedaży.

4.8.WprzypadkubrakuwmagazynieSpółkizamówionegoProduktulubbrakumożliwościrealizacjiZamówieniaKlientazinnychprzyczyn,SpółkapoinformujeKlientaozaistniałejsytuacjiwysyłającwiadomośćnawskazanyprzezKlientaadrese-mail.SpółkaanulujezłożoneprzezKlientaZamówienieorazniezwłoczniezwróciKlientowicenęProduktuikosztydostawyopłaconeprzezKlienta.

4.9.CzasrealizacjizamówieniarozpoczynasięwmomenciewpływuwpłatyKlientanarachunekbankowySprzedawcylubwmomenciezakończeniaprzezKlientaprocesuskładaniazamówieniawprzypadkuwyboruopcji„Zamawiamipłacęprzyodbiorze”.

5.Warunkipłatności:

5.1.PłatnośćzazamówioneProduktymożenastąpićgotówkąprzyodbiorzeprzesyłki(„zapobraniem”)albobezpośredniopozakończeniuprocesuskładaniaZamówienianaProdukty–przelewembankowym,płatnościąelektronicznąlubkartąpłatnicząwjednymzsystemówpłatnościelektronicznychakceptowanychwdanymmomencieprzezSpółkę;

5.2.Wprzypadkuwyborupłatnościprzelewembankowym,płatnościąelektronicznąlubkartąpłatnicząKlientjestzobowiązanydodokonaniapłatnościzazamówioneProduktywterminie5dniroboczychoddniazłożeniazamówienia.PoupływiepowyższegoterminuzamówieniezostanieanulowaneprzezSprzedawcę.

5.3.WprzypadkugdydostawazamówionychProduktówmanastąpićpozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejpłatnośćmożenastąpićwyłączniepozakończeniuprocesuskładaniazamówienianaProdukty–przelewembankowym,płatnościąelektronicznąlubkartąpłatnicząwjednymzsystemówpłatnościelektronicznychakceptowanychwdanymmomencieprzezSpółkę;

5.4.Rozliczeniatransakcjikartąpłatnicząie-przelewemprzeprowadzanesązapośrednictwemsystemuPrzelewy24.pl.PrzedmiotoweusługiświadczyPayProSpółkaAkcyjnazsiedzibąwPoznaniu,przyul.Kanclerskiej15,60-327Poznań,wpisanądoRejestruPrzedsiębiorcówKrajowegoRejestruSądowegoprowadzonegoprzezSądRejonowyPoznańNoweMiastoiWilda,VIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowegoponumeremKRS0000347935,numerNIP7792369887,okapitalezakładowymwynoszącym4.500.000,00zł,wcałościopłaconym,wpisanądorejestrukrajowychinstytucjipłatniczychprowadzonegoprzezKomisjęNadzoruFinansowegopodnumerempodmiotuwUKNFIP24/2014,jakokrajowainstytucjapłatnicza,napodstawieRegulaminudostępnegopodadresem:https://www.przelewy24.pl/regulamin;

5.5.AkceptującniniejszyRegulaminKlientwyrażazgodęnawystawianieiprzesyłanieprzezPady.plfaktur,fakturkorygującychiduplikatówtychdokumentówwformieelektronicznejnaadresmailowyKlienta(podanyprzezKlientapodczasrejestracjilubpodczasskładaniaZamówienia).JednocześnieKlientoświadcza,żebędzieodbierałpowyższefakturyelektronicznepodpodanymprzezsiebieadreseme-mail.

6.Warunkidostawy

6.1.PrzedmiotzamówieniamożebyćdostarczonyKlientowinaadreswskazanyprzyskładaniuzamówienia–wzależnościodjegowyboruzapośrednictwem:

6.1.1.1.Kuriera:

-Przesyłkąkurierską
-Przesyłkąkurierskąpobraniową.

6.2.Sprzedawcazastrzega,żewprzypadkuzamówieniaProduktówowadze,gabarytachlubwilościuniemożliwiającejnadanieprzesyłkizapośrednictwemPocztyPolskiejzewzględunaprzekroczenieparametrówstosowanychprzezPocztęPolską,wybórdostawyzapośrednictwemPocztyPolskiejmożeniebyćmożliwy.Wtakimprzypadkudostawazostaniezrealizowanazapośrednictwemkuriera.

6.3.SprzedawcadopuszczamożliwośćwysyłkizakupionychProduktówpozagraniceRzeczypospolitejPolskiej.KlientprzedzłożeniemzamówieniajestobowiązanydopoinformowaniaSprzedawcydrogąpocztyelektronicznejomiejscudostawyProduktówwceluuzyskaniainformacjiokoszciedostawydanegozamówieniaisposobiejegoopłacenia.

6.4.PrzesyłkadostarczanajestwterminiepodanymprzykażdymProdukcienastronieSklepuInternetowegoPady.plwprzypadkudostawnaterenieRzeczypospolitejPolskiej.WprzypadkudokonywaniazapłatyzazamówioneProduktyprzeddostawą,doczasudostawynależydoliczyćczasodmomentuzłożeniazamówieniadomomentuzaksięgowaniawpłatyKlientanarachunekbankowySprzedawcylubdootrzymaniaprzezSpółkępotwierdzeniapoprawnegowykonaniapłatnościprzezPodmiotRealizującyPłatności.WprzypadkuProduktóworóżnychterminachdostawy,terminemdostawyjestnajdłuższypodanytermindostawy.

6.5.Wprzypadkudostawzagranicznychczasdostawyproduktówjestustalanyindywidualnie,aKlientzostaniepoinformowanydrogąmailowąoprzewidywanymczasiedostawy.KlientmożeskierowaćdoSprzedawcyzapytanieoprzewidywanyczasdostawyprzesyłkizagranicznejprzedzłożeniemZamówienianaProdukty.

7.Odstąpienieodumowy:

7.1.KlientbędącyKonsumentemmożeodstąpićodumowyzawartejnaodległośćwciągu14(czternastu)dnikalendarzowychbezpodawaniaprzyczynyorazbezponoszeniakosztów,zwyjątkiembezpośredniegokosztuzwrotuProduktu.JeżeliKonsumentwybrałsposóbdostarczeniaProduktuinnyniżnajtańszyzwykłysposóbdostarczeniaoferowanyprzezSprzedawcę,SprzedawcaniejestzobowiązanydozwrotuKonsumentowiponiesionychprzezniegododatkowychkosztów.

7.2.BiegterminudoodstąpieniaodumowyrozpoczynasięoddatyotrzymaniazamówionegoProduktu,awprzypadkuZamówień,któresądostarczaneosobno,partiamilubwczęściach-odobjęciawposiadanieostatniejrzeczy,partiilubczęści.

7.3.Konsumentmożeodstąpićodumowy,składającSprzedawcyoświadczenieoodstąpieniuodumowy.Oświadczeniemożnazłożyćnaformularzu,któregowzórstanowi załączniknr1doRegulaminu.Oświadczeniemożebyćwysłanezapomocątradycyjnejpoczty,faxembądźdrogąelektronicznąpoprzezprzesłanieoświadczenianaadrese-mailSprzedawcy.Dozachowaniaterminuodstąpieniaodumowywystarczywysłanieoświadczeniaprzedupływemterminu,októrymmowawpunkcie7.1.

7.4.Konsument,którydokonałrejestracjiwSklepieInternetowymPady.plmożeodstąpićodumowypoprzezzłożenieoświadczenianastronieinternetowejSprzedawcy,pozalogowaniusiędoswojegoKonta.

7.5.WprzypadkuodstąpieniaodUmowyprzezKonsumentaumowęuważasięzaniezawartą.JeżeliKonsumentzłożyłoświadczenieoodstąpieniuodumowyzanimjegoofertazostałaprzyjętaprzezSprzedawcę,ofertaprzestajewiązać.

7.6.PrawodoodstąpieniaodumowynieprzysługujeKonsumentowiwodniesieniudoumowy(stosowniedoart.38Ustawy):

7.6.1.oświadczenieusług,jeżeliprzedsiębiorcawykonałwpełniusługęzawyraźnązgodąKonsumenta,któryzostałpoinformowanyprzedrozpoczęciemświadczenia,żepospełnieniuświadczeniaprzezprzedsiębiorcęutraciprawoodstąpieniaodumowy;

7.6.2.wktórejcenalubwynagrodzeniezależyodwahańnarynkufinansowym,nadktórymiprzedsiębiorcaniesprawujekontroli,iktóremogąwystąpićprzedupływemterminudoodstąpieniaodumowy;

7.6.3.wktórejprzedmiotemświadczeniajestrzecznieprefabrykowana,wyprodukowanawedługspecyfikacjiKonsumentalubsłużącazaspokojeniujegozindywidualizowanychpotrzeb;

7.6.4.wktórejprzedmiotemświadczeniajestrzeczulegającaszybkiemuzepsuciulubmającakrótkiterminprzydatnościdoużycia;

7.6.5.wktórejprzedmiotemświadczeniajestrzeczdostarczanawzapieczętowanymopakowaniu,którejpootwarciuopakowanianiemożnazwrócićzewzględunaochronęzdrowialubzewzględówhigienicznych,jeżeliopakowaniezostałootwartepodostarczeniu;

7.6.6.wktórejprzedmiotemświadczeniasąrzeczy,którepodostarczeniu,zewzględunaswójcharakter,zostająnierozłączniepołączonezinnymirzeczami;

7.6.7.wktórejprzedmiotemświadczeniasąnapojealkoholowe,którychcenazostałauzgodnionaprzyzawarciuumowysprzedaży,aktórychdostarczeniemożenastąpićdopieropoupływie30dniiktórychwartośćzależyodwahańnarynku,nadktórymiprzedsiębiorcaniemakontroli;

7.6.8.wktórejKonsumentwyraźnieżądał,abyprzedsiębiorcadoniegoprzyjechałwceludokonaniapilnejnaprawylubkonserwacji;jeżeliprzedsiębiorcaświadczydodatkowoinneusługiniżte,którychwykonaniakonsumentżądał,lubdostarczarzeczyinneniżczęścizamienneniezbędnedowykonanianaprawylubkonserwacji,prawoodstąpieniaodumowyprzysługujeKonsumentowiwodniesieniudododatkowychusługlubrzeczy;

7.6.9.wktórejprzedmiotemświadczeniasąnagraniadźwiękowelubwizualnealboprogramykomputerowedostarczanewzapieczętowanymopakowaniu,jeżeliopakowaniezostałootwartepodostarczeniu;

7.6.10.dostarczaniedzienników,periodykówlubczasopism,zwyjątkiemumowyoprenumeratę;

7.6.11.zawartejwdrodzeaukcjipublicznej;

7.6.12.świadczenieusługwzakresiezakwaterowania,innychniżdocelówmieszkalnych,przewozurzeczy,najmusamochodów,gastronomii,usługzwiązanychzwypoczynkiem,wydarzeniamirozrywkowymi,sportowymilubkulturalnymi,jeżeliwumowieoznaczonodzieńlubokresświadczeniausługi;

7.6.13.dostarczanietreścicyfrowych,któreniesązapisanenanośnikumaterialnym,jeżelispełnianieświadczeniarozpoczęłosięzawyraźnązgodąKonsumentaprzedupływemterminudoodstąpieniaodumowyipopoinformowaniugoprzezprzedsiębiorcęoutracieprawaodstąpieniaodumowy.

8.Zwrotpłatności:

8.1.Sprzedawcaniezwłocznie,niepóźniejniżwterminie14dnioddniaotrzymaniaoświadczeniaoodstąpieniuodumowy,zwróciKonsumentowiwszystkieotrzymaneodniegopłatności,wtymkosztydostawy,zzastrzeżeniempunktu7.1.

8.2.Sprzedawcadokonujezwrotupłatnościwtakisamsposób,wjakikonsumentdokonałpłatności,chybażeKonsumentwyraźniezgodzisięnainnysposóbzwrotu,któryniewiążesiędlaniegozżadnymikosztami.

8.3.SprzedawcamożewstrzymaćsięzezwrotempłatnościotrzymanychodKonsumentadochwiliotrzymaniazwrotuProduktulubdostarczeniaprzezKonsumentadowodujegoodesłania,wzależnościodtego,którezdarzenienastąpiwcześniej.

9.ZwrotProduktu:

9.1.KonsumentmaobowiązekzwrócićProduktSprzedawcyniezwłocznie,leczniepóźniejniżwterminie14dnioddnia,wktórymodstąpiłodumowy,chybażeSprzedawcazaproponował,żesamodbierzeProdukt.DozachowaniaterminuwystarczyodesłanierzeczyprzedjegoupływemnaadresSprzedawcypodanywpunkcie1.1.

9.2.KonsumentponositylkobezpośredniekosztyzwrotuProduktu,chybażeSprzedawcazgodziłsięjeponieść.

9.3.KonsumentponosiodpowiedzialnośćzazmniejszeniewartościProduktubędącewynikiemkorzystaniazniegowsposóbwykraczającypozakoniecznydostwierdzeniacharakteru,cechifunkcjonowaniatejrzeczy.

9.4.WprzypadkugdyzewzględunacharakterProduktuniemożeonzostaćodesłanywzwykłymtrybiepocztą,informacjaotym,atakżeokosztachzwrotuProduktu,będziesięznajdowaćwopisieProduktuwSklepieInternetowymPady.pl.

10.Reklamacje:

10.1.SpółkajestzobowiązanadodostarczeniaKlientowiProduktubezwadfizycznychiprawnych.SpółkajestodpowiedzialnawobecKlienta,jeżelisprzedanyProduktmawadęfizycznąlubprawną(rękojmia),zgodniezprzepisamiKodeksucywilnego.Spółkaodpowiadaztytułurękojmizawadyfizyczne,któreistniaływchwiliprzejścianiebezpieczeństwanaKlientalubwynikłyzprzyczynytkwiącejwrzeczysprzedanejwtejsamejchwili.

10.2.Reklamacjamożebyćzgłoszonanaformularzuzgłoszeniareklamacji,stanowiącymzałączniknr2doRegulaminu.Reklamacjamożebyćwysłanazapomocątradycyjnejpoczty,faxembądźdrogąelektronicznąpoprzezprzesłaniezgłoszeniareklamacjinaadrese-mailSprzedawcy.Sprzedawcaustosunkujesiędożądaniareklamacyjnegoniezwłocznie,ajeżeliKlientemjestKonsument-niepóźniejniżwterminie14dni.JeżeliKlientemjestKonsument,aSprzedawcanieustosunkujesiędożądaniareklamacyjnegoterminie14dni,uważasię,żeżądanieKlientauznałzauzasadnione.

10.3.Sprzedawcaodpowiadaztytułurękojmi,jeżeliwadafizycznazostaniestwierdzonaprzedupływemdwóchlatoddniawydaniaProduktuKlientowi.Roszczenieousunięciewadylubwymianęrzeczysprzedanejnawolnąodwadprzedawniasięzupływemroku,liczącoddniastwierdzeniawady.

10.4.JeżelikupującymjestKonsument,biegterminuprzedawnienia,októrymmowawpunkcie10.2,niemożezakończyćsięprzedupływemdwóchlatoddniawydaniaProduktu.

10.5.PrzysprzedażymiędzyPrzedsiębiorcamiKlienttraciuprawnieniaztytułurękojmi,jeżeliniezbadałrzeczywczasieiwsposóbprzyjętyprzyrzeczachtegorodzajuiniezawiadomiłniezwłocznieSprzedawcyowadzie,awprzypadkugdywadawyszłanajawdopieropóźniej-jeżeliniezawiadomiłSprzedawcyniezwłoczniepojejstwierdzeniu.

10.6.Jeżelirzeczsprzedanamawadę,Klientmożeżądaćwymianyrzeczynawolnąodwadalbousunięciawady.SprzedawcajestobowiązanywymienićrzeczwadliwąnawolnąodwadlubusunąćwadęwrozsądnymczasiebeznadmiernychniedogodnościdlaKlienta.SprzedawcamożeodmówićzadośćuczynieniażądaniuKlienta,jeżelidoprowadzeniedozgodnościzumowąrzeczywadliwejwsposóbwybranyprzezKlientajestniemożliwealbowporównaniuzdrugimmożliwymsposobemdoprowadzeniadozgodnościzumowąwymagałobynadmiernychkosztów.JeżelikupującymjestPrzedsiębiorca,sprzedawcamożeodmówićwymianyrzeczynawolnąodwadlubusunięciawadytakżewtedy,gdykosztyzadośćuczynieniatemuobowiązkowiprzewyższającenęrzeczysprzedanej.

10.7.Jeżelirzeczsprzedanamawadę,Klientmożezłożyćoświadczenieoobniżeniucenyalboodstąpieniuodumowy,chybażeSprzedawcaniezwłocznieibeznadmiernychniedogodnościdlaKlientawymienirzeczwadliwąnawolnąodwadalbowadęusunie.Ograniczenietoniemazastosowania,jeżelirzeczbyłajużwymienionalubnaprawianaprzezsprzedawcęalbosprzedawcanieuczyniłzadośćobowiązkowiwymianyrzeczynawolnąodwadlubusunięciawady.

10.8.JeżelikupującymjestKonsument,możezamiastzaproponowanegoprzezSprzedawcęusunięciawadyżądaćwymianyrzeczynawolnąodwadalbozamiastwymianyrzeczyżądaćusunięciawady,chybażedoprowadzenierzeczydozgodnościzumowąwsposóbwybranyprzezKonsumentajestniemożliwealbowymagałobynadmiernychkosztówwporównaniuzesposobemproponowanymprzezSprzedawcę.

10.9.Klient,którywykonujeuprawnieniaztytułurękojmi,jestobowiązanynakosztSprzedawcydostarczyćrzeczwadliwądosiedzibySprzedawcypouprzednimuzgodnieniusposobudostawy.WtymceluSprzedawcamożezaproponowaćKlientowiodbiórwadliwegoProduktuzapośrednictwemfirmykurierskiejnakosztSprzedawcy.

10.10.Sprzedawcadokonujezwrotunależnościniezwłocznie,jednakniepóźniejniżwciągu14dnikalendarzowychwprzypadkuodstąpieniaprzezKlientaodumowylubobniżeniacenyProduktuwwynikupostępowaniareklamacyjnego.Sprzedawcadokonujezwrotupłatnościwtakisamsposób,wjakiKlientdokonałpłatności,chybażeKlientwyraźniezgodzisięnainnysposóbzwrotu.

11.Gwarancja:

11.1.ProduktysprzedawaneprzezSpółkęmogąbyćobjętegwarancjąudzielonąprzezproducentabądźdystrybutora.SpółkanieudzielażadnejgwarancjinajakiekolwieksprzedawaneProdukty.Uprawnieniaztytuługwarancjinależywykonywaćzgodniezwarunkamizamieszczonymiwkarciegwarancyjnej.

11.2.Wprzypadkuproduktu,naktóryproducentlubdystrybutorudzieliłgwarancji,Klientmożereklamowaćproduktposiadającywady:

11.2.1.korzystajączuprawnieńwynikającychzudzielonejgwarancji-wtymwypadkuKlientreklamujeProduktbezpośredniodogwaranta(podmiotuudzielającegogwarancji),zgodniezinformacjamizamieszczonymiwkarciegwarancyjnej;

11.2.2.korzystajączuprawnieńprzysługującychmuztytułurękojmi–wtakimprzypadkunależyzłożyćreklamacjędoSprzedawcy,stosowniedopostanowieńpunktu10Regulaminu.

12.Daneosobowe:

12.1.InformacjedotyczącedanychosobowychprzetwarzanychprzezSpółkę,wtymwszczególnościcelówprzetwarzaniaorazuprawnieńprzysługującychpodmiotomdanychokreślonezostaływPolitycePrywatnościSklepuInternetowegoPady.pl,dostępnejnastroniewww.pady.pl.

12.2.Klientoświadcza,iżpodaneprzezniegodaneosobowesądanymiKlienta,atakżeiżsątodaneprawdziweiaktualne.

12.3.Daneosobowe,któreKlientpowierzaSpółcerejestrującsięjakoodbiorcanewsletteranastronieinternetowejPady.pl,tj.adrespocztyelektronicznejKlienta,przetwarzanesąwceluwykonaniaumowydotyczącejdostarczanianewslettera.

12.4.Klientmożewdowolnymmomenciecofnąćwyrażoneprzezsiebiezgody.

13.PozasądowesposobyrozpatrywaniareklamacjiidochodzeniaroszczeńprzezKonsumentów:

13.1.Konsumentuprawnionyjestdozwróceniasiędostałegopolubownegosądukonsumenckiego,októrymmowawart.37ustawyzdnia15grudnia2000r.oInspekcjiHandlowej(t.j.Dz.U.z2014r.poz.148zpóźn.zm.),zwnioskiemorozstrzygnięciesporuwynikłegozUmowyzawartejzeSprzedawcą.

13.2.KonsumentuprawnionyjestdozwróceniasiędowojewódzkiegoinspektoraInspekcjiHandlowej,zgodniezart.36ustawyzdnia15grudnia2000r.oInspekcjiHandlowej(t.j.Dz.U.z2014r.poz.148zpóźn.zm.),zwnioskiemowszczęciepostępowaniamediacyjnegowsprawiepolubownegozakończeniasporumiędzyKonsumentemaSprzedawcą.

13.3.KonsumentmożeuzyskaćbezpłatnąpomocwsprawierozstrzygnięciasporumiędzynimaSprzedawcą,korzystająctakżezbezpłatnejpomocypowiatowego(miejskiego)rzecznikakonsumentówluborganizacjispołecznej,doktórejzadaństatutowychnależyochronakonsumentów(m.in.FederacjaKonsumentów,StowarzyszenieKonsumentówPolskich).

13.4.Działającnapodstawieart.14ust1RozporządzenieParlamentuEuropejskiegoIRady(UE)NR524/2013zdnia21maja2013r.wsprawieinternetowegosystemurozstrzyganiasporówkonsumenckichorazzmianyrozporządzenia(WE)nr2006/2004idyrektywy2009/22/WE(rozporządzeniewsprawieODRwsporachkonsumenckich)Spółkainformuje,iżpodadresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odrKomisjaEuropejskaudostępniłaplatformęinternetowegosystemurozstrzyganiasporówpomiędzykonsumentamiiprzedsiębiorcaminaszczebluunijnym(platformęODR).

14.Postanowieniakońcowe:

14.1.SpółkadopuszczamożliwośćczasowegozawieszeniadostępnościSklepuInternetowegoPady.plwprzypadkukoniecznościprzeprowadzeniakonserwacji,przeglądu,wymianysprzętulubteżwzwiązkuzkoniecznościąmodernizacjilubrozbudowySklepuInternetowegoPady.pl.

14.2.WsprawachnieuregulowanychwRegulaminiemajązastosowanieprzepisyprawapolskiego,azwłaszczaKodeksucywilnegoorazprzepisyUstawy.

14.3.EwentualnesporypowstałemiędzyKlientemniebędącymKonsumentemwrozumieniuprzepisówKodeksucywilnegoaSpółkąrozstrzyganebędąprzezsądmiejscowowłaściwydlasiedzibySpółki.

14.4.ZmianaRegulaminustajesięskutecznawterminiewskazanymprzezSpółkę,niekrótszymniż14dniodmomentuudostępnienianastronieSklepuInternetowegoPady.plzmienionegoRegulaminu.OkażdejzmianieSprzedawcapoinformujeKlientazconajmniej7dniowymwyprzedzeniem.

HomeONasPolitykaPrywatnościRegulaminKontakt ×

Pady.pl©AllRightsReserved.

var_smid="gwa93xqg82grl9n9"; (function(w,r,a,sm,s){ w['SalesmanagoObject']=r; w[r]=w[r]||function(){(w[r].q=w[r].q||[]).push(arguments)}; sm=document.createElement('script');sm.type='text/javascript';sm.async=true;sm.src=a; s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sm,s); })(window,'sm',('https:'==document.location.protocol?'https://':'http://')+'app2.salesmanago.pl/static/sm.js');

PADY.PLUrodzajna4,54-067Wrocław,e-mail:pady@pady.pl,tel:713567035